Intrapreneur for Change: ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง

“โค้ช” หรือ “จิตอาสาจากภาคธุรกิจ” ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การลงไปทำงานขับเคลื่อนสังคมใน 4 พื้นที่ต้นแบบร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย พังงา ลพบุรี และขอนแก่น และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนและตนเองหลังจากได้มีประสบการณ์ทำงานกับภาคประชาสังคม