เวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำร่วมระดับภูมิภาค (CL) ปีที่ 2 โซน 2 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

เดชา ลาวัลย์
อนันต์ ทอดทิ้ง
สมพงษ์ มุขแก้ว
ศิวกร เขมะไชยเวช
วันชัย จิตต์เจริญ
มุนินพันธุ์ ชาตรัตน์
มนัส มะเลโลหิต
นพมาศ ลาวัลย์
ณับปราณ เตียวสกุล
ฐิตาพรณ์ ชาวชอบ
ชนิกานต์ เกียรติไพบูลย์
จิราพร ทองมาก
คณิตา มากแก้ว
กำธร ขันธรรม
กฤษณะ เกิดทิพย์
ธยานี จันทร์หอม
นิพนธ์ ทอดทิ้ง
ภาวนา มณี
ศิรินทรา ปริมานนท์
สุริยน หมิเหม
สมเชาว์ สุคนธรส
กุลธวัช เจริญผล
คนคีตา พรหมสุวรรณ
คันธารัตน์ เข็มทอง
ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์
ดวงใจ นันทวงศ์
พรรณิภา โสตถิพันธุ์
วัลลภ หมัดโส๊ะ
วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ
อัญชลี ทองคง
อภิศักดิ์ ทัศนี
กัลยา โสภารัตน์
เกียรติศักดิ์ สร้อยสน
จิตรา เทพบุตร
ชนัยพรรณ ทอดทิ้ง
ชาตรี มูลสาร
เสาวรัตน์ สุวรรณรัตน์