ทำเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง เรื่องเล่าจากชุมชน ครั้งที่ 1/2562

วรนุช จันทะบูรณ์
วรรณา จารุสมบูรณ์
ธนพร บึงมุม
ศักดิ์ไชย ไชยเนตร
สินีนาฏ ทองสุข
ทวีศิลป์ หงษ์หิน
กาโล๊ะ มาเยอะ
หมินชู เยเปียงกู่
ศิรชัย ภูดิน
หมี่ก่า มาเยอะ
บูแล มาเยอะ
พิชญานันท์ คู่วัจนกุล
เนาวรัตน์ คู่วัจนกุล
มณีนุช ประเสิรฐถาวรศิริ
ฐิติมน คงประสานกาล
เกศสุดา พัฒนเพ็ญ
พิชัย เอื้อมธุรพจน์
พัชรินทร์ ทีรชาท์
นิภาพร ทองจันทร์
เอมิกา โปสันเทียะ
กัญญาวีร์ อ่อนสลุง
ศศิวิมล สีทับทิม
ยอดข้าว ชวดสลุง
นิภาวรรณ สีสลุง
กชพรรณ ลาพิมพ์
อารีรัตน์ มั่นสลุง