โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อรุ่นใหม่ – ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ