Annual Reflection: เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

เวทีสะท้อนการเรียนรู้ประจำปี มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้นำที่ได้เข้ามาร่วมเวทีได้มีโอกาสใคร่ครวญ ทบทวน ถอดบทเรียนการทำงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขกับสมาชิกอื่นๆในเครือข่าย โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคตมีการจัดเวทีเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันในปี 2557 และ 2558