เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

ประเด็นการเรียนรู้ 

การสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์องค์กร อัปเดทแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการทำงาน เพื่อสร้างทางเลือกโมเดลการดำเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์การทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร