เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาวะการนำที่เชื่อมโยง

โมดูลที่ 4 ภาวะการนำที่เชื่อมโยง (Connected Leadership)

มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง เชื่อมโยงงานและชีวิตกับเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งเปรียบประดุจเข็มทิศชี้นำชีวิต บ่มเพาะการเติบโตภายใน สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อบ่มเพาะศักยภาพและภาวะผู้นำที่เข้าถึงแก่นแท้ภายในจิตใจตนเอง
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำในการเข้าถึงขุมพลังและแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

ค่าลงทะเบียนการอบรม

1. บุคคลทั่วไปอัตรา 10,000 บาท
2. องค์กรภาคประชาสังคมในเครือข่ายของ สสส. และโครงการผู้นำแห่งอนาคตอัตรา 4,000 บาท
3. ราคานี้ประกอบด้วย เอกสารการประชุม อาหารว่าง 2 มื้อ (เช้า-บ่าย) และอาหารกลางวัน
(ไม่มีอาหารเย็น ภาคกลางคืนและห้องพัก)

วันเวลาและสถานที่ในการจัดอบรม

วันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน
นางสาวทุเรียน ชื่นแสงจันทร์
โทรศัพท์: 02-4415222, 096-2416239
โทรสาร: 02-4415223
อีเมล: thurian.ch@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/TK48Pv

 ,