การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน: Preparing Team for Transition

อะไรคือปัญหาที่แท้จริงเรื่องคนทำงานภาคประชาสังคม

กลับมาพบกันอีกครั้ง รอบที่ 3 กับเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ต่อเนื่องจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา ที่ชวนคนทำงานเพื่อสังคม มาคิดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้ามาย แล้วต่อเนื่องด้วยการคิดราคาต่อหน่วยในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม

เพื่อให้คนทำงานได้ใช้เวลาทบทวนการดำเนินงานของตนเอง
แล้วปรับแผนงานให้เหมาะสมกับการสร้างความยั่งยืนในอนาคต

ในรอบนี้ คุณนุ้ย – พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ และคุณเกศ – เกศทิพย์ หาญณรงค์ จะกลับมาชวนทุกท่านคิดกันต่อในขั้นสุดท้ายของเวทีนี้ ผ่านเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นองค์ประกอบสำคัญของความยั่งยืนมากที่สุด นั่นคือเรื่องคนทำงานในด้านการจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Preparing Team for Transition)


โดยกระบวนกรทั้งสองท่านจะชวนคิดเรื่องการวางกลยุทธ์การเตรียมคนทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ ด้วยเครื่องมือการคิดเวลาในการทำงาน (Man-hour), การบริหารเวลา (Time Management), การพัฒนาความถนัดของทีมงานรายบุคคล (Role, Performance and Personal Mastery) และปิดท้ายด้วย การสร้างและการทำงานเป็นทีมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Shared Vision & Team Learning)