โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Leading to think : Socratic Teaching Method