การอบรมพื้นฐานจิตวิทยากระบวนการ (Process Work) และภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ