เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

ผู้นำรุ่นใหม่ นำด้วยความพร้อมจากภายใน

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่มีความคิดและมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคม ประกอบกับเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของคนรุ่นใหม่ว่า

หากพวกเขาได้สัมผัสกระบวนการสร้างเสริมภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงมิติการเติบโตภายในจิตใจ และบ่มเพาะวิถีแห่งสุขภาวะทางปัญญา ผ่านการมีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เปิดรับความเห็นต่าง และยกระดับการฟังอย่างลึกซึ้ง

จะเป็นการเตรียมความพร้อมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมออกจากภาวะวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นกำลังหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ประเทศไทยต่อไป

โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงดำเนินการจัด เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ (Collective Leadership for Young Active Citizen) ขึ้นเพื่อให้เยาวชนตัวแทนจากสังคมภาคต่าง ๆ ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง พัฒนาภาวะภายในและวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยปัญญา และที่สำคัญคือการขยายเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อสังคมในอนาคต

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณน้อง – ธนัญธร เปรมใจชื่น และทีมกระบวนกรจากเซเว่น เพรสเซนส์ เป็นผู้นำกระบวนการ

คุณชอบทำงานแบบไหน

หนึ่งคน สองคน เป็นแก๊ง เป็นกลุ่ม เป็นคณะ ?

หนึ่งคน: หนึ่งกำลัง หนึ่งความคิด
สองคน: สองกำลัง พึ่งพากัน สองความคิด
หลายคน: หลายกำลัง เสริมพลัง หลากความคิด

กิจกรรมแรกของเวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ คือการชวนผู้เข้าร่วมทุกท่านมาคิดทบทวนตัวเองว่า ชอบการทำงานแบบไหน เพราะอะไร เพราะการทำงานแต่ละแบบก็ต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน แล้วจะดีหรือไม่ถ้าเราจะสามารถนำข้อดีของการทำงานทุกรูปแบบมารวมกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการทำงาน เกิดความหลากหลายทางความคิด ภายใต้การมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกัน