ห้องเรียนแห่งรัก : พื้นที่ปลอดภัยที่เข้าถึงหัวใจของการเรียนรู้

ห้องเรียนแห่งรัก พื้นที่ปลอดภัยที่เข้าถึงหัวใจของการเรียนรู้

วิชาห้องเรียนแห่งรัก : เครื่องมือการสะท้อนตนและสร้างสรรค์พื้นที่ของความสุข (Self-Reflection & Dialogue) เป็นหนึ่งใน 10 วิชา จากตลาดวิชาของก่อการครูปี 2 ที่ร่วมกับ คุณธนัญธร เปรมใจชื่น ผู้อำนวยการสถาบัน Seven Presents และทีมงาน ที่จะใช้กระบวนการสะท้อนตัวตน (Self-Reflection) และสุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูนำไปใช้ในการสร้างและดูแลพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญมากในการเรียนรู้อย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาห้องเรียนสู่คุณภาพใหม่ที่เข้าถึง “หัวใจของผู้เรียน” มุ่งสู่การเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งระหว่างครูและนักเรียน ได้ในวันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ห้องเรียนแห่งรัก ห้องเรียนที่ครูสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและดูแลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความสุข เป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตและเข้าถึงหัวใจผู้เรียนอย่างเต็มที่

Dialogue Happy Classroom จะเป็นเครื่องมือที่ครูใช้ในการสร้างความมีชีวิตชีวาของห้องเรียนกลับคืนมา และทำให้ห้องเรียนเป็นทั้งพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ที่ผู้เรียนและผู้สอนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ด่วนสรุป ด่วนตัดสินคุณค่าใด ๆ อนุญาตให้เสียงจริงแท้ภายในได้ออกมาทำงานร่วมกันและเป็นประตูสู่ความท้าทายร่วม (Risk Zone) ที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวต่อการเรียนรู้ ทำให้ห้องเรียนเกิดคุณภาพใหม่ในการเรียนรู้ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน

วิชานี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางสุนทรียสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างห้องเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย ที่พร้อมจะโอบรับและดูแลผู้เรียน เป็นพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการสร้างการเรียนรู้ร่วม และเป็นห้องเรียนที่เข้าถึงหัวใจของผู้เรียน เพื่อสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความรัก

เปิดรับทั้งครูในโครงการก่อการครูและบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน

สิ้นสุดการรับสมัคร: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

 

 , , ,