หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 3

หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 3 นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบเส้นทางการเรียนรู้จากภายใน ค้นพบเป้าหมายและภารกิจทางจิตวิญญาณของตนเอง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง  ค้นพบอุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางชีวิต ค้นพบเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณภายใน ฝึกฝนการหลอมรวมการดำรงชีวิตกับเป้าหมายทางจิตวิญญาณ เพื่อการเติบโตและทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย