หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 2

หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 2 นำด้วยญาณทัศนะ (LEADING WITH INTUITIVE INTELLIGENCE) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบเส้นทางการเรียนรู้จากภายใน บ่มเพาะญาณทัศนะ (Intuitive Intelligence) ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการฟังและเข้าถึงปัญญาภายในตนเอง  ฝึกฝนการหลอมรวมปัญญาเชิงเหตุผลกับญาณทัศนะเพื่อนำไปสู่การข้ามพ้นข้อจำกัดสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ

ในการนี้โครงการผู้นำแห่งอนาคตฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Mr. Vikram Bhatt ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Leadership that Works ในประเทศอินเดีย  เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Coaching for Transformation) ปัจจุบันได้มีผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ ที่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับองค์กร Leadership that Works และเป็นสมาชิกเครือข่ายจำนวนหลายร้อยคนและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ