ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้นำด้านการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงสังคม (โครงการก่อการครู)

Photo credit: https://pngtree.com

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560

พื้นฐานการโคชเพื่อการศึกษา Coaching Essential

ออกแบบการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

Mindfulness as a service to self Transformation

Acting for teacher 1

ขัดแย้งคือของขวัญ

ถอดบทเรียน

Photo credit: https://www.freepik.com/

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560

กระบวนการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้

การสื่อสารสร้างสรรค์

STEM&AR

Acting for teacher 2

Basic Magical Practices for Teacher

Policy Advocacy Design

Visual Thinking

เปิดงานและสรุปแนวทางพัฒนาโครงการก่อการครู