Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ

โครงการผู้นำแห่งอนาคตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ นำด้วยญาณทัศนะ ซึ่งเป็นโมดูลที่หนึ่งภายใต้หลักสูตร ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน โดยให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ การทำงานกับขอบของตนเอง การฟังอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจิตสำนึกและเป้าประสงค์ของชีวิต การบ่มเพาะญาณทัศนะ (Intuition) เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ และเข้าถึงขุมพลังของความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  

ในการนี้โครงการผู้นำแห่งอนาคตฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Vikram Bhatt ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Leadership that Works ในประเทศอินเดีย  เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Coaching for Transformation) ปัจจุบันได้มีผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ ที่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับองค์กร Leadership that Works และเป็นสมาชิกเครือข่ายจำนวนหลายร้อยคนและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี  กรุงเทพฯ