Intuition: ญาณทัศนะ ตอนที่ 2

วิธีการเข้าถึงญาณทัศนะ (Intuition)

หลังจากทำความเข้าใจกับญาณทัศนะไปบ้างแล้ว หลายคนคงมีคำถามว่าแล้วเราจะเข้าถึงญาณทัศนะได้อย่างไร? เพื่อให้เจอหนทางที่สะท้อนให้เราไปต่อได้ การเปิดรับญาณทัศนะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ อยู่ในความเงียบ (Holding Silent), สดับฟัง (Listening) และ แสดงออก (Expressing) (คำอธิบายแต่ละขั้น อยู่ใต้ภาพประกอบ)

โดยก่อนที่เราจะใช้ 3 ขั้นตอนนี้เปิดรับญาณทัศนะไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น เราควรจะมีการขออนุญาตก่อนเสมอเพื่อเป็นการให้ความใส่ใจและแสดงความจริงใจต่อเจตจำนงที่เรามีเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หลังจากรับรู้ญาณทัศนะแล้ว ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกไป ด้วยการทำสมาธิตั้งมั่นและใช้จินตนาการว่าเราได้ปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินที่ไม่ใช่ของเราออกไปทางฝ่าเท้าทั้งสองข้างของเรา วิธีการนี้เรียกว่าการ Grounding

เป็นการดูแลสภาวะภายในของตัวเองให้กลับสู่จุดสมดุล ไม่ติดค้างอยู่กับอารมณ์
ความรู้สึก หรือเรื่องราวของคนอื่นที่เราได้รับรู้ผ่านญาณทัศนะ

อยู่ในความเงียบ (Holding Silent)

ญาณทัศนะเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วภายในตัวเรา ไม่จำเป็นต้องพยายามบีบบังคับให้เกิดขึ้น หน้าที่ของเราคือการอนุญาตให้ตนเองอยู่กับความสงบเงียบสักครู่ เพื่อเปิดรับและเข้าถึงญาณทัศนะ

สดับฟัง (Listening)

คือการเปิดรับฟังญาณทัศนะผ่านสนามพลังโดยไม่ตัดสิน ไม่ตีความ ซึ่งการรับฟังนี้อาจมาในรูปของความคิด วลี ประโยค ภาพ สี สัมผัสทางกาย กลิ่น เสียง รสชาติ หรืออารมณ์ ความรู้สึกก็ได้

แสดงออก (Expressing)

ขั้นตอนสุดท้ายคือการแสดงออกถึงญาณทัศนะที่ได้รับมา เพราะญาณทัศนะเป็นพลังงาน จึงจำเป็นต้องได้รับการระบายออก ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลเป็นปฏิกิริยาทางกายที่เกิดขึ้นจากการที่พลังงานดังกล่าวพยายามหาทางออก