Intuition: ญาณทัศนะ ตอนที่ 1

คุณเคยได้ยินเสียงภายในหรือคำตอบบางอย่างที่ผุดปรากฏขึ้นในวินาทีที่ต้องตัดสินใจหรือไม่
หากเคย นั่นอาจหมายความว่าคุณได้สัมผัสกับ ญาณทัศนะแล้ว

มนุษย์ประกอบด้วย 2 สภาวะ ได้แก่ ด้านที่เป็น สสารหรือวัตถุ คือกาย และด้านที่เป็น พลังงานหรือคลื่นความสั่นสะเทือน คือญาณทัศนะ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูที่เปิดเข้าไปรับรู้ความจริงภายในตัวเรา รับรู้คลื่นความสะเทือนที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับรู้ผัสสะและความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางกายและใจ ญาณทัศนะสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับและอาจจะปรากฏในหลายรูปแบบ

เช่น ลางสังหรณ์ การตระหนักว่ามีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำๆ กันในบางช่วงของชีวิตที่ต้องตัดสินใจ การรับรู้ถึงภาพ เสียง กลิ่น คลื่นหรือผัสสะบางอย่างที่ผุดปรากฏขึ้นอย่างรู้สึกตัว หลักการในการฝึกรับญาณทัศนะ (Six Principles of Coherence) มี 6 ประการ ได้แก่ ความเป็นสากล ความมีชีวิต คลื่นความสั่นสะเทือน การหลอมรวม การลื่นไหล และการสะท้อน

ความเป็นสากล (Universality)

หมายความว่า ญาณทัศนะมีอยู่ทุกที่ ทุกคนมีความสามารถที่จะเข้าถึงญาณทัศนะได้ เพราะแท้จริงแล้วเราต่างเกิดมาพร้อมกับญาณทัศนะ แต่ความสามารถนี้อาจจะสูญหายไปหรือถูกซ่อนไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและครอบครัวที่เราเติบโตมา หลักการนี้บอกเราว่า เราสามารถมีประสบการณ์ต่อญาณทัศนะเมื่อไรก็ได้ จากใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ สามารถเกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ตัวตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีญาณทัศนะก็ได้

ความมีชีวิต (Living)

นั่นคือญาณทัศนะเป็นคลื่นพลังงานที่มีอยู่จริงในทางวิทยาศาสตร์ควอนตัม ซึ่งกล่าวถึงการมีอยู่ของอนุภาคและพลังงาน กล่าวคือ อนุภาคเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ ส่วนพลังงานคือคลื่นที่มีความถี่ในตัวมันเองและสามารถถูกรับรู้ได้ ตัวอย่างเช่น เสียงดนตรีที่เราได้ยินเป็นพลังงานของคลื่นความสั่นสะเทือนที่เราสามารถสัมผัสและรับรู้ถึงมันได้ ญาณทัศนะก็สามารถถูกรับรู้ได้ในฐานะคลื่นพลังงานเช่นกั

ญาณทัศนะคือประตูที่จะเปิดไปสู่ชีวิตภายในของเรา ทำให้เห็นหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปถึงปัญญาในระดับสูง ดังนั้น การฝึกรับรู้ญาณทัศนะ จึงเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบขุมทรัพย์ภายในตัวเองที่จะขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเราให้กว้างและยิ่งใหญ่ขึ้น

ความสั่นสะเทือน (Vibrational)

ญาณทัศนะเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของคลื่นความสั่นสะเทือน ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้ผ่านความเงียบ เพราะความเงียบจะทำให้เราไวต่อการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะการรับรู้ถึงคลื่นความสั่นสะเทือนในพื้นที่ว่างทั้งภายในตัวเอง ระหว่างบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อม

คลื่นพลังงานนี้ไม่สามารถสร้างได้ และไม่สามารถทำลายได้เช่นกัน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการ ‘ฝึก’ ที่จะรู้เท่าทันว่าเรากำลังอยู่ในช่วงอารมณ์แบบไหนแล้วเลือกว่าคลื่นพลังแบบใดที่เราต้องการ ทั้งนี้ คลื่นความสั่นสะเทือนสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ คลื่นความสั่นสะเทือนระดับล่าง ซึ่งมักจะเป็นระดับที่มีการปิดกั้นตนเองต่อการรับรู้โลกภายนอก ได้แก่ ความเฉยชา ความกลัว ความโกรธ ความเศร้า ระดับกลางซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคือ ความสนใจใคร่รู้ ไปจนถึงระดับบนที่มีการเปิดรับต่อการเชื่อมโยงกับผู้คนและโลกภายนอก คือ ความรัก ความกล้าหาญ ความกตัญญู และความเอื้ออาทร เป็นต้น

การหลอมรวม (Integrative)

คือการหลอมรวมความคิดเชิงเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะ เพราะจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้ทำงานร่วมกัน ไม่อาจจะแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าการใช้ญาณทัศนะและการใช้ความคิดเชิงเหตุผลเป็นสองสิ่งที่ขัดแย้งกัน ไม่อาจจะดำรงอยู่ด้วยกันได้ และมักสับสนว่า สิ่งที่เรารับรู้คือความคิดของเราเองหรือเป็นญาณทัศนะ และพยายามจะแยกแยะหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ทั้งที่จริงๆ แล้วเราไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกเช่นนั้น เพราะการแบ่งแยกนั้นไม่มีอยู่จริงในโลกของคลื่นพลังงาน และแท้จริงแล้วญาณทัศนะและความคิดสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลื่นไหล (Flow)

ญาณทัศนะเป็นคลื่นพลังงานที่ลื่นไหลไปในพื้นที่ว่างต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตัวเรา เราอาจจะลองจินตนาการถึงการไหลของสายน้ำ ที่มีการเคลื่อนที่ มีพลวัต มีทิศทางที่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามระดับของความคมชัดและความแม่นยำในการเปิดรับญาณทัศนะนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้ หากเรามีเจตนาหรือเป้าประสงค์เพื่อการเกื้อกูลผู้อื่นหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความใส่ใจและมีเมตตา ก็มีแนวโน้มว่าเราจะสามารถเปิดรับญาณทัศนะได้ดีและมีความคมชัดแม่นยำกว่าการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

การสะท้อน (Reflective)

ญาณทัศนะเป็นปัญญาร่วมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประตูเปิดสู่เส้นทางของความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เป็นการสื่อสารในความเงียบ การสะท้อนที่เกี่ยวกับญาณทัศนะนั้นไม่ใช่แค่การสะท้อนคนอื่น หรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น แต่เป็นการช่วยให้ได้ทบทวนและสะท้อนตัวเองด้วย ญาณทัศนะไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันอยู่ในสนามพลังที่เชื่อมโยงกับทุกคน เป็นของสากล