จริยธรรมในการใช้ญาณทัศนะ

ญาณทัศนะไม่ใช่เรื่องเหนือมนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรา
และสามารถที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมันได้

• ควรขออนุญาตก่อนที่จะใช้ญาณทัศนะกับอีกฝ่าย ไม่ใช้ญาณทัศนะในลักษณะที่เป็นการคุกคามผู้อื่น

• ไม่ควรยัดเยียดว่าญาณทัศนะของเราคือสัจจะ เพราะบางครั้งความคิดก็อาจจะเข้ามาแทรกแซงและแฝงตัวเป็นญาณทัศนะ ดังนั้น เมื่อเราใช้ญาณทัศนะกับใครก็ตาม เราจะไม่ยัดเยียดให้อีกฝ่ายเชื่อว่าสิ่งที่เรารับรู้มาผ่านญาณทัศนะคือความจริงแท้ที่ถูกต้องที่สุด แต่ให้ไว้วางใจในปัญญาของอีกฝ่ายว่าถ้ามันใช่เขาจะรู้เอง แต่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยวาง

• สนใจใคร่รู้เสมอ สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอาจจะเข้ามาขวางทางญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ได้ เมื่อเราใช้ญาณทัศนะเราจะวางความรู้เอาไว้เพื่อเป็นการเปิดรับสิ่ง ที่เรายังไม่รู้

• ยินยอมให้เกิดการเปิดรับและแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกัน เพราะญาณทัศนะเป็นสากล เมื่อเรามอบให้คนอื่นก็ขอให้เปิดรับญาณทัศนะของอีกฝ่ายที่มอบให้เราด้วยเช่นกัน

• ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน เพราะยิ่งฝึก เราจะยิ่งรู้ว่ามีสิ่งที่เรายังเรียนรู้ได้อีกมากมาย

• ชำระล้างพลังงานทุกครั้งที่ใช้ญาณทัศนะ เพื่อเป็นการดูแลรักษาพลังงานภายในตัวเรา และป้องกันไม่ให้พลังงานของเราผูกติดกับพลังงานของผู้อื่น รวมทั้งระมัดระวังการยึดติดกับอัตตาของตนเอง