คณะกรรมการกำกับทิศทาง

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี
คุณจิตติมา ภาณุเตชะ
คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
อ.ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คุณวิชัย อัศรัสกร
รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
นายอรุษ นวราช
คุณสฤณี อาชวานันทกุล