ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

ผู้นำแห่งอนาคต

เครือข่ายผู้นำร่วมเพื่อการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม 

(Collective Leadership for a Resilient Society) 

โครงการฯ ได้พัฒนาเครือข่ายผู้นำร่วมหรือผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนและสังคมภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตประเทศในอนาคต และการฟื้นฟูสังคมและประเทศ ผ่านเวทีการเรียนรู้ร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่งเวทีเหล่านี้ไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อการใคร่ครวญสะท้อนย้อนคิดร่วมกัน รวมทั้งเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ มิติทางจิตวิญญาณและปัญญาภายใน เห็นภาวะการนำจากภายในของแต่ละคน เห็นคุณค่าของงานที่แต่ละองค์กรได้ดำเนินมา เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันในเชิงเครือข่าย-ภาวะผู้นำร่วม และหาทางที่จะสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต