ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

คลังความรู้

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560
จำนวน 1,000 เล่ม ราคา 120 บาท จำนวน 152 หน้า

บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
ผู้วาดภาพประกอบ อรทัย กุศลรุ่งรัตน์
พิสูจน์อักษร อมรรัตน์ เกรียงขจร
แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม บุศรินทร์ อังศกุลชัย
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์

-----------------------------------------------------------------------

"โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา" ได้ทำการพัฒนาและเผยแผ่องค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนำไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานได้รวบรวม สะสม ผสมผสาน และกลั่นองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในแง่ของคลังความรู้ และในแง่ของการถอดบทเรียนการทำงาน ออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้

หมวดที่สองของหนังสือคือ “คลังความรู้” ซึ่งเป็นการรวบรวมและอภิปรายคำศัพท์ต่างๆ ซึ่งถูกใช้ในงานของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ด้วยภาษาที่อ่านง่ายและกระชับ มีเนื้อหาประกอบด้วย การสำรวจที่มาที่ไป ความหมาย แก่นสาร และ ข้อถกเถียงต่างๆ ของคำศัพท์แต่ละคำ โดยแบ่งประเภทเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านภาวะการนำต่างๆ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่โครงการใช้ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมและการอธิบายสภาพสังคม

DOWNLOAD

Tagged