ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต : Public Forum

“เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต” เป็นเวทีสาธารณะ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ตลอดจน เป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการทำงานเชิงระบบด้านการพัฒนาภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเชิญบุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ครั้งละประมาณ ๕๐ คน