ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายภาวะการนำภาคประชาชน

“เครือข่ายภาวะการนำภาคประชาชน” เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการผู้นำแห่งอนาคตกับมูลนิธิชุมชนนิเวศเอเชีย (คุณประชา หุตานุวัตร) และมูลนิธิชุมชนไท (คุณปรีดา คงแป้น) เพื่อร่วมทำงานเชิงถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์ ของขบวนการประชาชนในระดับรากหญ้า เพื่อสร้างต้นแบบและชุดความรู้การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างชุมชนในพื้นที่คนจนเมืองและชนบทของสังคมไทย

การดำเนินงานของโครงการมุ่งเป้าหมายผู้นำในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบทของสังคมไทย จำนวน ๑๕ พื้นที่ ๒๐ คน เช่น ชุมชนชาวเล-ราไว จ.พังงา ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น จ.ระนอง ชุมชนบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา ชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี ชุมชนวัดเกตุ จ.เชียงใหม่ ชุมชนคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา ชุมชนวัดเกตุ จ.เชียงใหม่ ชุมชนเกตแก้ว จ.อุบลราชธานี ชุมชนคลองไผ่สิงโต คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร ชุมชนสิทธิที่ดินหนองกินเพล จ.อุบลราชธานี ชุมชนใต้สะพาน จ.กรุงเทพมหานคร ชุมชนปลากะตัก จ.ภูเก็ต ชุมชนเมือง (งานวิจัย) จ.เชียงใหม่ ชุมชนคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ ชุมชนร่วมสามัคคี จ.กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และนักพัฒนาด้านการจัดตั้งชุมชน จำนวน ๑๐ คน