ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายผู้นำการศึกษาด้วยหัวใจและสติ

“เครือข่ายภาวะการนำการศึกษาด้วยหัวใจและสติ” เกิดจากการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการของครูอาจารย์ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของ การศึกษาที่นำไปสู่การมีจิตสำนึกร่วมกันทั้งตัวครูและนักเรียน และต้องการพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้หรือ “สังฆะ” ขึ้นในพื้นที่การทำงานของตนเอง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันทั้งในระดับการทำงาน และการพัฒนาชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงให้จิตวิญญาณของความเป็นครูให้ยังคงดำรงอยู่และเจริญงอกงามขึ้นในภูมิภาคของตนเอง ภายใต้บริบทของสังคมที่แตกต่างกัน พื้นฐานวัฒนธรรมความเชื่อ ตลอดจนประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่มีความสลับซับซ้อนต่างกัน ในการนำการเรียนรู้ที่ใช้สติและหัวใจ จึงต้องประยุกต์ให้สอดคล้องกับพื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ด้วย

“การศึกษาด้วยหัวใจและสติ” จึงเป็นการเปิดมิติของการศึกษาที่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนเท่านั้น หากแต่ทั้งครูและนักเรียนต่างก็เป็นผู้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การเรียน “วิชา” แต่ยังเป็นการเรียน “ชีวิต” ที่ประกอบด้วย กายและจิตไปพร้อมๆ กัน และผลของการศึกษาด้วยสติและหัวใจจะมิได้หยุดเพียงแค่ “คะแนน” หากแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก “หัวใจ” จากภายในนี่เอง และการเรียนรู้แบบนี้จะเกิดขึ้นแบบไม่สิ้นสุด เป็นการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตทั้งตัวครูและนักเรียนและจะนำไปสู่การปฏิรูปสังคมโดย “เปลี่ยนแปลงตนเอง” ปัจจุบันมีการนำกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ไปใช้บ้างในสังคม ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา และมีการใช้ชื่อเรียกว่า “จิตตปัญญาศึกษา”

โดยในโครงการนี้ “เครือข่ายภาวะการนำการศึกษาด้วยหัวใจและสติ” ประกอบด้วย เครือข่ายภาคใต้ เครือข่ายภาคอีสาน และเครือข่ายภาคกลาง

Tagged