ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายการเรียนรู้นักวิจัยผู้นำแห่งอนาคต

“เครือข่ายนักวิจัยผู้นำแห่งอนาคต” มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะและสร้างสรรค์ปัญญาร่วมจากชุมชนปฏิบัติการด้านวิชาการว่าด้วยภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้าน ผู้เข้าร่วมในโครงการนี้ประกอบด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่จากสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา จำนวน ๑๕-๑๘ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีฉันทะ ความพร้อม และความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เดือนละ ๑ ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ เดือน (มีนาคม–ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้นักวิจัยร่วมกันสืบค้น แลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจบนฐานประสบการณ์ส่วนบุคคลและองค์ความรู้สหสาขาวิชา เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์และแผนที่การวิจัยที่จำเป็นสำหรับสังคมไทย โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างและพัฒนาภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อฟื้นฟูประเทศชาติจากวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งจะเป็นโจทย์วิจัยสำหรับการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป 

นักวิจัยรุ่นใหม่ (ปีพ.ศ.๒๕๕๗) ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 

  ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร.มณฑล สรไกรกิติกูลคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาลคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.ภาสกร อินทุมารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร        สถาบันสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  นายแบ๊งค์ งามอรุณโชติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
  นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  น.ส.อริสา สุมามาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๐  ดร.สรรวภัทร พัฒโรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๑  ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตน์
๑๒  ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓  ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
๑๔  นายชีวิน อริยะสุนทร
โครงการเสริมสร้างภาวะการนำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ (นธส.)