ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายการเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต : CL

เวที “เครือข่ายการเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจในมิติการพัฒนาภาวะการนำ (leadership) และการร่วมกันสร้างชุมชนเชิงปฏิบัติ (Community of Practices) หรือชุมชนที่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน รับใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมและประเทศในระยะยาว โดยเชิญภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา สสส. และภาคีภาคประชาสังคม โดยเฉพาะผู้นำในระดับท้องถิ่น และผู้นำคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมครั้งละประมาณ ๖๐ คน

การออกแบบเวทีมุ่งหมายเพื่อการร่วมคิดใคร่ครวญ (contemplation) และสร้างความแจ่มชัดถึงคุณค่าของภาวะการนำทั้งในระดับตนเองและสังคมที่เชื่อมโยงกับการฟื้นฟูประเทศชาติ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชนที่มีเจตจำนงในการฟื้นฟูประเทศร่วมกัน (community of commitment) โดยเฉพาะในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น