ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ : CLX

เวที “ร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่” เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจในมิติการพัฒนาภาวะการนำ (leadership) และการร่วมกันสร้างชุมชนเชิงปฏิบัติ (Community of Practices) หรือชุมชนที่มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน รับใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมและประเทศในระยะยาว โดยเชิญผู้นำจากองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม สื่อมวลชน นักพัฒนา และการศึกษา เข้าร่วมครั้งละประมาณ ๔๐ คน

การออกแบบเวทีมุ่งหมายเพื่อการร่วมคิดใคร่ครวญ (contemplation) และสร้างความแจ่มชัดถึงคุณค่าของภาวะการนำทั้งในระดับตนเองและสังคมที่เชื่อมโยงกับการฟื้นฟูประเทศชาติ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชนที่มีเจตจำนงในการฟื้นฟูประเทศร่วมกัน (community of commitment)